+90 212 951 04 99 Menu

DR. BORA Ö Z E L KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI

Doktor Bora Ö Z E L Muayenehanesi (“Muayenehane”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Muayenehane olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

Muayenehane tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede Kişisel Sağlık düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kaydedilecek, arşivlenecek, gerekli durumlarda 3.kişiler/kurumlar ile paylaşılacak ve KVKK kapsamında işlenecektir.

Amacımız, kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaç ve usulleri, verilerin toplanmasının hukuksal nedenleri ve veri sahiplerinin hakları konusunda en açık biçimde sizleri bilgilendirmektir.

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Kişilerin, Ö Z E L hayatının gizliliğini sağlayabilmek için üçüncü kişilerin eline geçmesinde sakınca bulunan verilerinin hukuken korunması için, 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Muayenehanemizde de tüm kurumlar gibi bu kanuna tabi olup, yürütülen tüm iş süreçlerinde işlenen tüm veriler bu kapsamda değerlendirilerek kişisel veri olarak kabul edilmekte ve yasa gereği koruma altına alınmaktadır.

2. Tanımlar

Kişisel Veri; Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya veya belirlemeye yarayan her türlü bilgiyi, Veri İşleme; Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen, otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması koşuluyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği ölçüde paylaşma veya devretme gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ediyor. Veri Sahibi; Kişisel verinin ait olduğu gerçek kişiyi, Veri Sorumlusu; Gerçek kişilerin kişisel verilerini toplayan, işleyen ve KVKK’ya göre bir takım yükümlülüklerle donatılmış gerçek(Doktor Bora Ö Z E L), veya tüzel kişiyi ifade eder.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK uyarınca, ‘’veri sorumlusu’’ kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. KVKK uyarınca veri sorumlusu olan Doktor Bora Ö Z E L Muayenehanesi kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir;

Merkez Adresi: Abdi İpekçi Caddesi Hayal Apt. no:39 K:5 D: 6 Nişantaşı/Şişli/İstanbul
Telefon:0544 788 19 11
İnternet Sitesi: www.drboraozel.com
E-posta Adresi: info@drboraozel.com

4. İşlenen Kişisel Veriler

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kayıt formunda yer alan kişisel ve Ö Z E L nitelikli verileriniz;

* Kimlik bilgileriniz; ad, soyad, T.C. kimlik numarası/Pasaport numarası/geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kartı numarası, işyeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz

* İletişim bilgileriniz; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ile elektronik posta, telefon, sosyal medya, internet sitesi aracılığıyla tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

* Finansal bilgileriniz; Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi,

* Sağlık bilgileriniz; Hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri verilerinizi,

* Kliniğimizi ziyaret ettiyseniz bulunduğunuz sürenin kamera kayıtları,

* Anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,

* Web sitesi kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez verileriniz başta olmak üzere kullanım sırasında elde edilen gezinme verileriniz ve mobil uygulama üzerinden rızanızla ilettiğiniz tıbbi verilerinizin de olduğu kişisel verilerinizi kapsamaktadır.

İşbu kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK kapsamında ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkındaki yönetmelik gereğince kaydedilerek, ayrıca kişisel verileriniz 5.madde de belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde arşivlerimize işlenebilmekte ve 6. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Zaman zaman Ö Z E L nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, Muayenehanemiz tarafından aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir;

* Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,

* Kamu sağlığının korunması, koruyu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,

* Size Ö Z E L ilaç ve/veya tıbbi malzeme ve/veya cihaz temini,

* Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma

* Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,

* Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,

* Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru ve şikayetlerinize yanıt verme,

* Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

* İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

* Sizlere Ö Z E L tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi,

* Muayenehanemizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,

* Bir hakkın tesisi, korunması yahut kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması,

* Muayenehanemizin meşru amaçları,

* Bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler yer almaktadır.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verilerinizi 5.bölümde yer alan amaçlar doğrultusunda;

* 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesini ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,

* T.C. Sağlık Bakanlığı ile İl Sağlık Müdürlükleri, Sağlık Bakanlığına bağlı sair birimler,

* Çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dahil olmak üzere danışmanlık aldığımız ve yetki verdiğimiz kanuni temsilcilerle,

* Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurtiçi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile,

* Tıbbi teşhis ve tedavi için işbirliği içerisinde olduğumuz laboratuarlar, ambulans tıbbi cihaz ve sağlık hizmetleri sunan kurumlar ile paylaşılabilecektir.

7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Muayenehanemizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Ek olarak, Muayenehanemizin yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Muayenehane içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; kişisel verileriniz kameralar ile de toplanmaktadır.

8. Veri Güvenliği

Muayenehanemiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

9. Kişisel Veri Sahibinin KVKK 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata uygun olarak Muayenehanemize iletmeniz durumunda Muayenehanemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Eğer başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.

Haklarınızı kullanmak için, Abdi İpekçi Caddesi Hayal Apt. no:39 K:5 d:6 Nişantaşı/Şişli/İstanbul adresine klinikten talep edeceğiniz veya internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasını elden veya noter aracılığıyla veya Klinik nezdinde kayıtlı ve bilinen e-posta adresiniz ile info@drboraozel.com adresine mail atarak, bildirimde bulunup iletişime geçebilirsiniz.

Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Bora Ö Z E L

İletişim

+90 544 788 19 33

Randevu almak için bize ulaşabilirsiniz!

İletişim Formu
Denver Facial Plastic Surgery

© Operatör Doktor Bora Ö Z E L.

Design:Projemed

Harbiye Mah. Abdi İpekçi Cad. Hayal Apt.5. Kat No:39/6 Nişantaşı / İstanbul

Soru Sorun

Online Mesajınızı Gönderin